هرچه مرتبط است با ‘بنیرو’


تحلیل تکنیکال بنیرو


بنیرو در این که …

سهم رشد قیمت خوبی داشت ولی کمی...

در بنیرو بعد از این …

بنیرو اصلاح خوبی کرده است و حالا ...

بنیرو بعد ازاین …

بعد از گزارش رشد سود زیر مجموعه و درواقع...

در بنیرو با این …

در گزارش های شرکت معتقد بودیم چرا...

بنیرو به این که …

سهم شرایط خاصی را دارد...

بنیرو در این شرایط که …

در گروه برق سهم های خوب کم نیستند...

بنیرو با این که …

بنیرو منطقی است که بعد از ...

در بنیرو با این …

در این سهم قیمت رشد کرده ولی به نظر...

در نماد بنیرو نیز …

سهم گزارش ۹ماهه خود را راهی بازار کرده است...

در گروه برق بنیرو …

در این گروه همیشه پیش خود میگفتیم چرا....

تحلیل تکنیکال شرکت نیرو ترانس


در نماد بنیرو به این …

این سهم شرایط خوبی را دارد ولی بازار...

بنیرو در این که …

در مورد این سهم یعنی بنیرو خبرهای...

در نماد بنیرو

در مورد این سهم امیدواری ها به ...

در بنیرو با این که …

در بازار یکی از سهم های خوب بازار بنیرو بوده ...

در نماد بنیرو به این

در این سهم کمی وضعیت تغییر کرده است ...

در بنیرو باید به …

در مورد این سهم قبلا صحبت کرده بودیم که...

در نماد بالبر و بنیرو …

در گروه برق اتفاق مثبت کم نیست به نظر...

در نماد بنیرو با این

ابتدا باید گفت سهم افزایش سرمایه...

در گروه برق بنیرو

گزارش های این گروه بد نیست خوب است ...

تحلیل بنیادی نیروترانس


درنماد بنیرو …

یکی از سهم های خوب گروه برق است...

در نماد بموتو و بنیرو …

خبر افزایش سرمایه خبر خوبی در...

در بنیرو با این که …

بازار به این سهم اقبال پیدا کرده...

در برقی ها بنیرو

گزارش ۹ ماهه سهم رسید ولی,...

تعدیل در بنیرو …

شرکت خوب و بی دردسری است...

در نماد بنیرو …

این سهم نیز یکی از زیر مجموعه ها...

در بنیرو نیز …

گزارش ۱۲ ماهه روی کدال نشست...

در نماد بنیرو …

در برقی ها بنیرو نیز کمی...

تحلیل بنیادی نیروترانس


تحلیل بنیادی نیروترانس


بنیرو و بترانس …

گروه برق فضای خوبی را ایجاد کرده اند....

در گروه برق بنیرو …

در مورد این گروه خبرهایی شنیده می شود که...

در نماد بنیرو با …

در مورد گزارش این شرکت واقعاً عملکرد او....

بنیرو در شرایطی که …

دراین سهم مجمع ...

نیروترانس با …


در حالی بنیرو با …


گزارش بنیرو …


گزارش جالب بنیرو …


نیروترانس در …


در نیروترانس …


خبرها از بنیرو…


خبرها از نیروترانس…


شیرین کاری بنیرو…