هرچه مرتبط است با ‘باما’


تحولات باما را در ..


بازهم باما به …

بازهم می توان گفت که باما با این شرایط فروش...

تحلیل تکنیکال باما- کاما


بازهم باما و بازهم …

امروز کمی دقیق تر باما را بررسی میکنیم ...

تحلیل بنیادی باما


در نماد باما با …

گروه روی و مس و فلزات به طور کلی با چالش...

شرایط باما هم …

در مورد این سهم هم خبرهای عرضه اولیه...

باما بعد ازاین که …

ببنید از دید بنیادی عرضه وامیر و فروی می تواند ...

باما به این که …

بارها در مورد باما صحبت کردیم...

دوباره باما به این …

در مورد باما روزهای قبل نیز صحبت شد...

باما با این که …


باما با این خبر …

فروی یا ذوب و روی اصفهان راهی بازار می شود ...

تحلیل بنیادی باما


در باما هم با این که …

گویا دو خبر مهم از باما رسیده که ...

باما به این خبرها …

خبر عرضه ذوب و روی...

تحلیل بنیادی شرکت باما


تحلیل بنیادی باما


تحلیل بنیادی باما


در نماد باما هم پس از …

در گروه روی هنوز موج صادرات اغاز نشده ولی ...

تحلیل بنیادی باما (کاما)


باما در گروه روی با …

امروز این سهم به نظر منفی شود...

در نماد باما …

دیروز هم در مورد منفی سهم ...

تحلیل بنیادی شرکت باما


در باما با زمزمه …

در روزهای قبل هم گفتیم باما شرکت خوبی است...

در نماد باما با این تعدیل …

خبر عرضه بلوک کروی یک شوک خوب و مثبت...

در نماد باما نیز

دیروز در مورد گزارش این سهم نیز...

تحلیل بنیادی باما


در نماد باما

در مورد این گروه تا وقتی روی بالای...

تحلیل بنیادی باما


در نماد باما …

به نظر با یک افت ۱۰۰ دلاری در قیمت روی...

تحلیل بنیادی باما


تحلیل تکنیکال باما


فرآور و باما …

در گروه روی واقعا فراور با این قیمتی که باز شده...

تحلیل تکنیکال باما


در نماد باما …

احتمال توقف را در بازار امروز...

در باما و فراور با این …

از سهم های عجیب بازار باما و فراوری هستند ...

در باما با این …

یکی از سهم های عجیب بازار است...

باما و کیمیا …

در مورد گروه روی دیروز جو منفی ان ...

در نماد باما باید …

در نماد باما زمزمه های تعدیل و رشد سود...

در نماد باما با این …

اگر کمی تجزیه و تحلیل کنیم می بینیم

در فاسمین و باما نیز …

باید گفت که به نظر هر دو در قیمت های....

باما با این وضعیت …

به نظر گزارش دی ماه سهم به طور کلی...

در نماد باما …

انتظار ما از باما خیلی بیشتر بود ولی...

باما در این شرایط

باما هنوز یکی از بهترین قیمت ها را دارد...

در باما نیز …

در گروه روی به نظر افتر قیمت...

تحلیل بنیادی باما


تحلیل بنیادی باما


بازگشایی باما …

در گروه روی همه منتظر بازگشایی ها هستند...

بازگشایی باما …

شاهد تعدیلات مثبت هستیم ...

تحلیل تکنیکال باما


تحلیل تکنیکال باما


در نماد باما …

دیروز باما و بافق باز شدند...

در نماد باما …

امروز سهم برای رفتن به مجمع...

در نماد باما …

در این سهم حالا با تعدیل منفی مواجه ایم...

باما با این…

در مورد این سهم گزارش ۹ شرکت....

باما هم امروز را …

حالا به بازار می اید....

باما هم امروز با …

بارها در مورد این سهم....

و حالا در باما و بافق …

این سهم های گروه روی....

در باما با …

مرد اول گروه....

در باما با این …

دیروز مجاز محفوظ شد...

یک باردیگر باما …

دیروز سهم باز نشد....

باما هم بازمیگردد…

افزایش سرمایه داده....

تحلیل بنیادی باما


شرايط باما …

اين شركت مي تواند

در باما خبر…

شرايط خاص اين سهم با تعديل

در باما خبرها از …

در گروه روي اين سهم

در نماد باما به …

اين سهم هيچ گاه

تحلیل بنیادی باما


باما برمي گردد

در ميان مدت باما به سمت

باما در شرایطی که …

هر چند سهم جز گزینه های ...

شرایط کاما در …


بامادر حالی که …


کاما امروز با …


تعدیل اندک باما …