هرچه مرتبط است با ‘بافق وباما’


در بافق وباما …

در بازارهای جهانی وضعیت کمی ثبات گرفته است ولی...