هرچه مرتبط است با ‘بازار’


ریز زلزله ای که شاید …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


زمزمه هایی که در بازار

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

چشم انداز بازار سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


پس لرزه های بازار …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم )


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


در بازار امروز اگر …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

چشم انداز بازار یکشنبه ۲۱ ابان ۹۶


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


در آغاز این هفته نیز …


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول )


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


در شرایط خاص بازار امروز …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


نفتی نشی !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


با کمک این جریان می شود …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


ریز موج های اصلاح

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

چشم انداز بازار یکشنبه ۱۴ آبان ۹۶


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


هفته نفتی …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


امداد جهانی …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


در فضای قیمتی که …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


در فضای قیمتی که …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


در شرایطی که مسیر بازار …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


در آغاز هفته به این …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


تحولات اخر هفته ای با …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


شیب ملایمی که از …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


شب کدال !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


حسن ختام مهر و کدال …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز … (بخش اول)


و این روزهای آخر مهر …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


میتوان روی این شرکت ها …

امروزچهارشنبه کمی وضعیت متفاوت است....

لحظه به لحظه با بازار …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار …(بخش اول)


با این وضعیت در …

امروزسه شنبه وضعیت بازارهای جهانی جالب است...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول )


سیاست و کدال دو محور …

امروزدوشنبه در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روز خنک تر …

امروز یکشنبه بازار را در حالی اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


آغاز بازار با …

امروز شنبه بازار در حالی کار خود را آغاز می کند که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روز آخر زور آخر !

امروز چهارشنبه اخرین روز از اخرین هفته را...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


برگشت بازار با …

امروز بازار را در حالی اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


برگشت بازار با …

این جمله را چند باری دیگر تکرا کرده بودیم ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


با این خبرهای پیچیده …

در مورد بازار امروز به نظر با این جو ...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


با این خبرهای پیچیده …

در مورد بازار امروز به نظر با این جو پیچیده ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


کار سخت بازار با …

در مورد بازار امروز به نظر با این جو بازارهای جهانی...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


کار سخت بازار با …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


استقبال از بازار با …

امروز در حالی بازار را پس از یک تعطیلات اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


استقبال از بازار با …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

چشم انداز بازار چهارشنبه ۵مهر۹۶


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش سوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


خبرهایی که بازار امروز را

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


۳ عامل مهمی که امروز …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


اگر این خبر درست باشد ؟!

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


بوی ماه مهر …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


سوت پایان تابستان …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


جو بازار در روزهای آخر …

به نوعی یک تقابل تلخ و شیرین هم داریم...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


میان هفته ای گرم ؟

امروز به نوعی روزی است که ...

لحظه به لحظه با بازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


بازاری که در آن می توان …


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


هفته آخر …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


این چهارشنبه را می توان …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


امدادهای بازار…

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


نمره بازار در روز ۲۰ !

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


آغاز دورانی سخت !

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


بازی معکوس در نماد های …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


فضای بازار تحت تاثیر

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار…(بخش اول)


دوعاملی که شاید …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار…(بخش اول)


جریان های کمک به بازار …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار …(بخش اول)


اولین هتل در بازار …

عرضه اولیه در راه داریم ...

بازهم کمک جهانی

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار…(بخش اول)


موج آخر هفته …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار…(بخش اول)


آهنگ ملایم بازار …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار…(بخش اول)


نوبت جدید تر ها

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازار(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار …(بخش اول)


رونق گزارش ها …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار(بخش اول)


آغاز هفته ای خاص و پرخبر …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار (بخش اول)


سودای سود …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار (بخش اول)


ومردادی که رفت …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


دو عاملی که بازار امروز …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

اخباربازارامروز…(بخش دوم)


اخبار بازار امروز…(بخش اول)


روز کابینه ساز !

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

اخبار بازار امروز …(بخش دوم)


اخبار بازار امروز …(بخش اول)


کمک بازار جهانی …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

اخبار بازارامروز …(بخش دوم)


اخبار بازار امروز …(بخش اول)


با این موج ها باید

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

اخبار بازار امروز …(بخش دوم)


اخبار بازار امروز …(بخش اول)


با این موج ها باید

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

اخبار بازار امروز …(بخش دوم)


اخبار بازارامروز …(بخش اول)


بازارهای جهانی به بازار

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

اخبار بازار امروز …(بخش دوم)


اخبار بازار امروز…(بخش اول)


این دو صنعت امروز …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

اخبار بازارامروز …(بخش اول)


شاید یک ترمز موقت !

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

اخبار بازار امروز …(بخش دوم)


اخبار بازار امروز …(بخش اول)