هرچه مرتبط است با ‘بازار’


کمک هایی که می شود بازار …

بازار فضای خوبی را گرفته است و از...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مسیر خبرها و رویداد ها به این …

امروز بازار با نماد های بزرگ خود و شرکت های بنیادی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حجم خوب اخبار خوب …

امروز دوشنبه بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این …

امروز بازار از ان روزهای خاص و منتظر را در پیش دارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نوبت خبرهای خوب …

در چشم انداز هم بیان شد و بازهم عرض می شود که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


همه حواس ها در بازار امروز …

کار بازار سخت و دشوار شده است...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


حرکت روی ریل صنایع …

امروز بازار را در حالی پیش میبریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۲عاملی که شاید امروز …

به نظر در بازار امروز دو عامل ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رویداد هایی که در بازار امروز …

به نظر بازار امروز نیز مثبت خواهد بود و مثبت...

لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش اول)


۳ رویداد مهمی که باید …

امروز بازار با روند پر تقاضا تری در برخی نماد ها مواجه می شود ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


در بازار امروز به این …

در بازار امروز به نظر به دلیل رشد دلار وفضای خوب...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در این دو گانگی امروز …

دو اتفاقی که امروز بازار را روبروی هم قرار داده است...

چشم اندازبازارسه شنبه ۴دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای بازار امروز با …

امروز بازار باید خودی نشان دهد و قدرت پول...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فرق بازار امروز این است که …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


امید به زمستان !

امیدواریم در طول این ۳ ماهه زمستان ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


آخر پاییز تلخ …

بازار امروز از چند سو تحت فشار است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخر پاییز و جوجه های بی رمق …

بازار دیگر باید چکار کند بازارهای جهانی و نفت هم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با ذره بین دنبال خبرها …

بازار این روزها با ذره بین دنبال خبرها و تحولات...

چشم انداز بازار دوشنبه ۲۶ آذر۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با این گارد دلار …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این شرایط …

در بین گروه های پتروشیمی به نظر اکثر ...

آخرین هفته آذر …

بازار امروز را در حالی در اغازین روز هفته...

چشم انداز بازار شنبه ۲۴ آذر ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این شرایط …

وضعیت بازار های جهانی بد نیست و بازار هم ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این شرایط …

در بازار امروز به نظر با توجه به موج بازارهای جهانی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای امروز با این که …

در بازار امروز فرقش با روز های قبل این است که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای امروز با این که …

در بازار امروز خبری که بخواهد بازار را منفی کند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کش و قوس بازار برای …

در بازار امروز به نظرباتوجه موج خوب ایجاد شده...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز کمی بازار با …

در بازار امروز به نظرباتوجه به شروع بازارهای جهانی...

چشم انداز بازارفردا سه شنبه ۱۲ اذر۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرهایی که برای بازار …

یکی از مهم ترین بحث های بازار بحث...

امروز با این خبرها …

در بازار امروز به نظرباتوجه به شروع بازارهای جهانی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


موج حمایتی که امروز بازار …

در بازار امروز به نظرباتوجه به جلساتی که برگزار شده...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاهی که امروز به بازار …

در بازار امروز به نظربانزدیک شدن به موج حمایت...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


فضای بازار امروز با این…

در بازار امروز به نظربا پایان یافتن تقریبی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۴خبری که به نظر …

در بازار امروز به نظر ۴ اتفاق می تواند کمی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


عواملی که امروز شاید …

در بازار امروز به نظر عاملی که می تواند ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۳عاملی که در بازار امروز…

در بازر امروز۳ عامل می تواند در بطن بازار موثر باشد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رویداد مهم امروز بازهم …

امروز بازار سعی دارد عادی کار خود را جلوه دهد ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کار سخت بازار با …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط خاص امروز با …

امروز واقعا یکی از خاص ترین و حساس ترین روزهای بازار است...

چشم اندازبازاردوشنبه ۲۸آبان ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نقش بازار امروز با …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تقایل رویداد ها با این …

دیروز هم عرض شد که بازار امروز با...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز سخت …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با خبرهایی که …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


چرخش بازار در صورت …

فضا منفی است و فشار فروش زیاد ولی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط سخت بازار امروز …

بی شک امروز بازار یکی از روزهای خاص و سخت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


واکنش امروز برای این روزها …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


واکنش امروز برای این روزها …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازاری که می تواند امروز …

در بازار با این شرایط خاص مواجه ایم که امروز...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۳ عامل مهمی که …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


پر خبر ،پر هیجان …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


تحولات یک روز بین تعطیل …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار با این …

امروز به نظر بازاربا این که شرایط خوبی را در...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز شاید کمی بیشتر …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


هوای بازار امروز با این …

بازارامروز برای رشد هزار بهانه میخواهد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با این شرایط …

بازار اغاز جالبی را دیروز در ابان نداشت و امروز...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اولین روز آبان با این …

عجب روز عجیبی شده است این اولین روز آبان...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


آخرین روز مهر …

امروز بازار رادر حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تمایل بازار امروز در …

امروز بازاررادر حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


فضای بازار برای رسیدن به …

امروزبه نظر فضای عمومی بازار با توجه به موج خبرها...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


کار سختی که در بازار امروز …

امروزهم به دلایل بازاری و هم به دلیل خبر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای بازار امروز در …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز دیگر بازار باید …

امروز بازار با شرایط خوبی مواجه می شود ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…


تفاوت بازار امروز با …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…


دغدغه فکری بازار با …

از این هفته رالی گزارش های میاندوره ای اغاز می شود ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…


مقابله با موجی که امروز …

امروز بازار با شرایطی اغاز می کند که...

چشم اندازبازارچهارشنبه ۱۸مهر۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رویدادهایی که می تواند …

امروز بازار با شرایطی اغاز می کند که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در شرکت هایی که می شود …

امروز بازار بازمیگردد و به نظر موج مثبت...

صدای پای برگشت …

امروز بازار با جو خاصی مواجه است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نیازبه امداد غیبی !

مروز بازار با جو خاصی مواجه است ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


نیمه های مهر بازار با …

امروز بازار با جو چهارشنبه اگر بخواهد معامله کند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اولین تلاش بازار …

امروز بازار با خبرهای رسیده کمی تلاش میکند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)