هرچه مرتبط است با ‘بازارها’


اشک جهانی ها درامد …

چقدر شب سختی بود ...

دوشنبه سیاه بازارها !

دیروز روز سختی بود....