هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در یک روز خاص بازار …

دیروز در مورد بازار در چشم انداز نوشتیم به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول )


در بازار امروز به این …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


بازار امروز سعی میکند …

در بازاردو دیدگاه وجود دارد دیدگاه اول...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این که …

در بازاریک نکته وجود دارد که می تواند ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز به این …

امروز دوشنبه بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مسیر بازار امروز …

به نظر بازار امروز می تواند یکی از روزهای خاص باشد...

لحظه به لحظه بابابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابابازارامروز …(بخش اول)


اثراتی از یک …

به نظر بازار امروز کار سختی را نداردو فاز بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات بازار امروز بعد از …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چه داریم و چه میخواهیم …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که ...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۳ تیر۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اغاز تابستان با یک …

بازار در ابتدای تابستان قرار داد و به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آخرین روز بهار با این …

امروز شنبه اولین روز از هفته و اخرین روز از بهار و خرداد را...

چشم اندازبازارفردا شنبه ۳۱ خرداد ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حواس بازار امروز با …

کم کم خردادتمام می شود و بازی جور دیگری پیش می رود...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در این که …

ببینید در مورد بازار امروز باید اذعان داشت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


آغاز هفته با این …

امروز بازار را در حالی پیش میبریم که می توان...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزهایی که باید به …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرمهم برای بازار این بود که …

اتفاقات دیروز بازار برخی را به این موضوع وا داشته بود که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نیاز بازار امروز به …

امروز روز حساسی برای بازار است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روندی که امروز هم با …

به نظر امروز هم خیلی سخت نیست ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز خوب هفته …

به نظر میرسد تکلیف بازار امروز تا حدودی روشن باشد...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


امروز بازار می تواند…

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه بازار امروز به این …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با این حس که …

بازار کار خود را در حالی اغاز میکند که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


سوار برموج اخبار …

وقتی نگاهی به خبرها می اندازی به نظر بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با ۳ دلیل …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ۳ دلیل واضح...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار به این …

به نظر بازار به ارامش نیاز دارد و این ارامش ...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۶خرداد ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز خرداد داغ !

بازار را در حالی اغاز میکنیم که به نظر خرداد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آخرین روز اردیبهشت به این …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم ها به بازار امروز …

بازار امروز در حالی اغاز می شود که میتوان یک شرایط...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


جدال انگیزه و تردید … !

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نمای بازار امروز با این …

فضای بازار امروز تا حدودی از قبل مشخص است....

چشم اندازبازار فردا یکشنبه ۲۸اردیبهشت ۹۹


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


چشم امید بازار امروز با …

درمورد بازار به نظر نگرانی ها از بازار کمی کمتر می شود...

لحظه به لحظه بابازارامروز … (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز … (بخش اول)


روز سخت بازار …

در طول سال ۹۹ اکثرروزهایی که داشتیم...

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۲۴اردیبهشت ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اولین جدال سخت !

شاید بتوان گفت در سال ۹۹ این اولین جدال سخت بازار ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه خاص بازار امروز به …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که موج...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چهره بازار امروز در …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک چهارشنبه داغ !

تحولات بازار جالب شده و فضا خاص !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این …

صحبت ها را شب گذشته در مورد عرضه ها گفتیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شروع بازار امروز با …

شب گذشته مفصل در مورد جریان بازار امروز...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۱۵اردیبهشت ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز بازار امروز با این …

مسیر بازار امروز هم مثل روزهای قبل بازهم ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با این شرایط امروز هم …

این روزها پیش بینی بازار دیگر خیلی سخت نیست...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


قدرت سنگین !

بازار در شرایط خاصی قرار دارد و با این حمایت های دولت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


برای بازار امروز کمی …

نمیدانیم چطور بنویسیم ولی امروز اگر...

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چالش های نفتی !

امیدواریم تا این دقایق صبح که برای شما می نویسیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اولین روز اردیبهشت با …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که یک چشم بازار...

لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش اول)


بازار این روزها با این …

کم کم تقابل ها در بازار سخت تر می شود...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزهای رکورد شکنی !

روزهایی که را در پیش داریم و به پیش میبریم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز حضور کد ها !

امروز چهارشنبه اخر هفته بازار و روز حضور کد هاست...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


صدای پای عرضه …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز بازار امروز با این …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز خاص !

امروز یک روز خاص و سخت را داریم

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابابازارامروز…(بخش اول)


تفاوت بازار امروز با …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرهایی که بازار را با …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که دلگرمی وزیر اقتصاد...

چشم اندازبازار فردا سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز باید نیمه دوم را …

بازار امروز درگیر برخی اتفاقات خاص شده و به نظر ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرها می آید ؟!

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که با موجی از...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار با پایان تعطیلات …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخرین روز از راند اول …

امروز تقریبا می توان گفت که اخرین روز از راند اول تعطیلات است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این شرایط حتما …

خیلی سخت نیست تشخیص این که بازار امروز ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در این جدال خاص …

بازهم جدال بین بدبین ها و خوش بین هاست...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار در امیدواری این که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز خاص بازار …

دیشب در چشم انداز اشاره کردیم که...