هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار با پایان تعطیلات …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخرین روز از راند اول …

امروز تقریبا می توان گفت که اخرین روز از راند اول تعطیلات است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این شرایط حتما …

خیلی سخت نیست تشخیص این که بازار امروز ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در این جدال خاص …

بازهم جدال بین بدبین ها و خوش بین هاست...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار در امیدواری این که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز خاص بازار …

دیشب در چشم انداز اشاره کردیم که...

چشم انداز بازارفردا سه شنبه ۵ فروردین ۹۸

اولین روز کار بازار ...

لحظه به لحظه با آخرین روز سال ۹۸ (بخش دوم)


لحظه به لحظه با آخرین روز سال ۹۸ (بخش اول)


و اینک روز آخر !

صبح شما بخیر ... آخرین روز کاری سال ۹۸...

چشم اندازبازارفردا آخرین روز سال ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم انداز بازارفردا سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


راند آخر در روز های آخر …

در حالی که در بازار ما روز های اخر را پشت سرمیگذاریم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار باید تکلیف خود را با …

امروز بازار کار حساس و خاصی را دارد ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


برگشت در آخرین هفته …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخر هفته ای خاص !

بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امیدواری بازار به …

گپ نفت پر می شود و این یکی از

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


چشم انداز بازارفردا دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


آغاز هفته ای خاص …

امروز آغاز گر یکی از سخت ترین هفته های بازار هستیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بترسیم یا نترسیم ؟!

امروز بازار این سوال را از خود میپرسد که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این روند …

بازار بیشتر درگیر اتفاقات دلاری و کرونایی جهانی است ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم به جهانی ها …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


همه مقابل هم …

یکی حرف جالبی زده بود و نوشته بود که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آخر هفته با این …

امروز بازار در حالی پیش می بریم که کار ...

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۷اسفند ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


نگاه ویژه به بازار …

چند اتفاق و رویداد رخ داده است که می تواند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


به استقبال ۵۰۰ هزار و …

امروز بازار یک روز بزرگ را در پیش دارد و شاخص...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فرصت بازار امروز …

سرنوشت بازار امروز بیشتر در دستان...

چشم اندازبازارفردا یکشنبه ۴ اسفند ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار در مواجه با اخبار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


اخرین روز بهمن …

بازار ر این چند روز هم دل دل میکند تا خود را حفظ کرده...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکاف طبقاتی بازار امروز ؟!

امروز بازار یک روز خاص و خوب را دارد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در این روزهای آخر بهمن …

بازار مسیر سختی را امروز ندارد دیروز او ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار می تواند امروز …

بازار امروز می تواند فضای خوبی را تجربه کند ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


سرمای بازار ؟!

امروز بازار در یک روز بین تعطیلی فضای خاصی را دارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در استانه تعطیلی پیش رو بازار به …

امروز باید دید بازار خود را ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز حساس بازار از این نظر که …

بازار بارها و بارها در این شرایط قرار گرفته و در موارد مشابه...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


اغاز بازار امروز در حالی که …

قبل از هر چیز یکی باید مختصات انچه چهارشنبه بر بازار گذشته را ...

لحظه به لحظه بابازارامروز … (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز … (بخش اول)


در بازار امروز به این که …

زمستان را سرازیر کردیم و رفتیم سراغ نیمه دوم زمستان...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


در بازارهای جهانی این …

به نیمه بهمن رسیدیم کار سختی را امروز داریم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دوباره قله زنی ؟!

بازار دوباره به مقاومت ۴۳۰ رسیده و برای شکست این مقاومت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این که …

امروز می توان گفت منطقی ترین حرکت بازار این است که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه ها به بازار امروز …

امروز شنبه اول هفته و آغاز دهه فجر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مسیر بازار امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۱ ساعت اول بازار امروز …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تمایل بازار امروز به …

این روزها بازار بسیار خاص شده است ولی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز هفته ای پر خبر …

هفته را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روز واکنش …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


پس از گزارش باران !

تقریبا می توان این طور گفت که گزارش ها رسید و بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


جدال سخت …

انقدر در مدت اخیر روی انتقام سخت متمرکز بودیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


موج گزارش ها که …

در بازار بارها امروز به نظر این موج رسیدن گزارش ها...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز مواجه با ۴۰۰ …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای امروز با توجه به …

بعد از این دو هفته خیلی دل و جرات میخواهد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اهالی بازار امروز در این …

با حجم معاملات دیروز تقریبا می توان گفت که...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


بازاری که امروز …

بازار این دقایق دیگر ان قفل شدن صفوف خرید را ندارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


ادامه حیات بازار با این …

در این که بازار می تواند رشد کند درست...

لحظه به لحظه بابازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز… (بخش اول)


روز خوب بازار …

واقعا می ترسیم شب بخوابیم و صبح بیدار شویم ببینیم ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه با رویداد های امروز …


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم اندازبازار فردا سه شنبه ۱۷دی ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز خاص …

بی تعارف امروز چشم همه به تحولات بازار است...

چشم اندازبازار فردا شنبه ۱۴ دی ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مسیر امروز بازار با …

دیروز بازار خوب جمع و جور شد و از بحران جست ولی ,...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط خاص بازار با …

قبل از هر چیز باید گفت که بازار پر حجم و خاص...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


تنها نگرانی بازار امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


نگاه بازار امروز به …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


نگاه بازار به خبرها …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه آخر هفته ای به بازار با …

در مورد بازار به نظر میرسد که می تواند ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه خاص به بازار امروز …

امروز سه شنبه بازار روند خود را در حالی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه بازار به …

این روزها نگاه بازار به خبرهای مختلف است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)