هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز سخت …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با خبرهایی که …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


چرخش بازار در صورت …

فضا منفی است و فشار فروش زیاد ولی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط سخت بازار امروز …

بی شک امروز بازار یکی از روزهای خاص و سخت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


واکنش امروز برای این روزها …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


واکنش امروز برای این روزها …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازاری که می تواند امروز …

در بازار با این شرایط خاص مواجه ایم که امروز...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۳ عامل مهمی که …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


پر خبر ،پر هیجان …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


تحولات یک روز بین تعطیل …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار با این …

امروز به نظر بازاربا این که شرایط خوبی را در...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز شاید کمی بیشتر …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


هوای بازار امروز با این …

بازارامروز برای رشد هزار بهانه میخواهد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با این شرایط …

بازار اغاز جالبی را دیروز در ابان نداشت و امروز...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اولین روز آبان با این …

عجب روز عجیبی شده است این اولین روز آبان...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


آخرین روز مهر …

امروز بازار رادر حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تمایل بازار امروز در …

امروز بازاررادر حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


فضای بازار برای رسیدن به …

امروزبه نظر فضای عمومی بازار با توجه به موج خبرها...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


کار سختی که در بازار امروز …

امروزهم به دلایل بازاری و هم به دلیل خبر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای بازار امروز در …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز دیگر بازار باید …

امروز بازار با شرایط خوبی مواجه می شود ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…


تفاوت بازار امروز با …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…


دغدغه فکری بازار با …

از این هفته رالی گزارش های میاندوره ای اغاز می شود ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…


مقابله با موجی که امروز …

امروز بازار با شرایطی اغاز می کند که...

چشم اندازبازارچهارشنبه ۱۸مهر۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رویدادهایی که می تواند …

امروز بازار با شرایطی اغاز می کند که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در شرکت هایی که می شود …

امروز بازار بازمیگردد و به نظر موج مثبت...

صدای پای برگشت …

امروز بازار با جو خاصی مواجه است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نیازبه امداد غیبی !

مروز بازار با جو خاصی مواجه است ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


نیمه های مهر بازار با …

امروز بازار با جو چهارشنبه اگر بخواهد معامله کند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اولین تلاش بازار …

امروز بازار با خبرهای رسیده کمی تلاش میکند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


سخت و پیچیده با …

امروز بازار در یک  بازی چند وجهی قرار گرفته...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۳ رویدادی که شاید امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تفاوتی که بازار امروز با …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

چشم انداز بازارفردا یکشنبه ۸مهر ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش سوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اغاز بازار با …

امروز بازار را در حالی پیش می بریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)

شاخص به ۱۸۰ هزار رسید

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در آخر هفته ای که با …

امروز بازار را در حالی پیش می بریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازاری که با خبرها …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…( بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…( بخش اول)


رفتار بازار در مواجه با …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


هوای خاص پاییزی بازار …


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات اخرین روز شهریور…

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


بازار قبل از تعطیلات …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


برگشت از میانه راه …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تاب و توان بازار امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


صنایعی که امروز در بازار …

امروزدر بازارمی توان گفت که ۳ گروه یا...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


پس از باران پول دیروز …


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مورد بازار پایه ای ها …

شاید قدیمی تر ها به یاد داشته باشند ...

در فضای فعلی بازار با این …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


توجه بازار به گروه هایی که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مسائل سیاسی و اقتصادی که …

تجزیه و تحلیل بازار کمی سخت است مثلا...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات بازار امروز …

امروز را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز بازار با خبر …

بازاردیروز که هیچ انگار جنگ و خونریزی در بازار بود ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


عواملی که شاید در این …

به نظر بازار این هفته را باید طوری پیش ببریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رویداد های امروز با …

به نظر بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فشار منفی که این …

بازار واقعادیگر شورش را در اورده و این...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روزی که بازار با این خبرها …

بازار واقعا شرایط خاصی را پیدا کرده است ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزی که بازار با این خبرها …

عجب بازاری شده است داغ و پر خبر خاص و ویژه...

چشم انداز بازار فردا یکشنبه ۴ شهریور ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در حاشیه بازار …

اخبار بازار امروز اخبار مختلفی هستند از ترامپ تا لاهه تا تحریم ها ...

آغاز خاص شهریور …

به نظر بازار روز های خاص شهریور با ...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


بازاری که امروز با این خبرها …

در چشم انداز دیروز در مورد اتفاقات بازار امروز...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرهایی که امروز میتواند …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در این شرایط خاص بازار …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز بازار با این …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


اخر هفته ای خاص …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز پر هیجان بازار با …

امروزبازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


آغاز بازار امروز با …

امروزبازار را در حالی آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


زمانی برای برگشت …

امروزیکشنبه بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخبار بازار امروز …

وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر ضرورت و اهمیت حفظ برجام...

فرایندی که باید طی شود …

امروز شنبه در نیمه های تابستان کار بازار...

چشم اندازبازار فردا شنبه ۲۹ مرداد ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شجاعت بازار …

به نظر امروز با توجه به جو چهارشنبه بودن...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


سرنوشت بازار در …

صحبت های رئیس جمهو را شنیدیم و حرفی...