هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


دو رویداد مهم بازار امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار امروز با …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


در این دو گروه بازار …

در بازار شاهد توجه بازار به سمت گروه هایی نظیر...

تحولات امروز در صورتی که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

چشم اندازبازاریکشنبه ۲۴تیر۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم اندازبازارشنبه ۲۳ تیر۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


همه منتظر یک رویداد …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازاری که با این فضا …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


جدال دو عاملی که امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز خاص خبرهای خوب و بد …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

چشم انداز بازار شنبه ۱۶تیر۹۷


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


احتیاط و صعود …

امروز بازار را در حالی اغاز می کنیم که...

چشم انداز بازارفردا سه شنبه ۱۳تیر ۹۷


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار…(بخش اول)


برگشت پر شرط و شروط …

امروز بازار را در حالی اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مسیر تازه یا منفی مجدد …

امروز به بازار امیدواریم انقدر امیدواریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای بازاری که می توان …

به نظر فشار فروش در بازار امروز...

لحظه به لحظه با بازار امروز… (بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازار امروز… (بخش اول)


آغاز هفته ای خاص …

بی شک این هفته و یا بهتر بگوییم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


هفته به آخر رسید …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

چشم انداز بازار فردا چهارشنبه ۶ تیر۹۷


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


فاز جدید تحولات …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


قدرت پول …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


موج های حاکم در بازار می تواند …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز تابستان با …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


و این آخرین روز بهار …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

چشم انداز بازارچهارشنبه ۳۰ خرداد۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


جمع شدن بازار امروز با …

دربازار امروز به نظردیروز خوب عرضه شده ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این شرایط …

در چند خط اگر بخواهیم شرایط عمومی بازار را ...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


روز فرشته برای بازار …

در بخش چشم انداز مفصل در مورد بازار نوشتیم...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


با این تحولات در بازار باید …

در بخش چشم انداز مفصل تر در مورد بازار نوشتیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


فضایی که امروز بازار را …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

چشم اندازبازار سه شنبه ۲۲خرداد ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخبار بازار …

امروز فرمایشات رهبری مهم بود...

در بازار با این موج …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این موج …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز هفته ای که می تواند …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


هفته ای که نیامده تمام شد …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای شنبه خاصی که …

بازار امروز را در حالی آغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک چهارشنبه دیگر …

فضا در بازار بهتر از امروز نخواهد بود ولی...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


فضای امروز بازار با این …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


روزنه های امید بازار امروز …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش سوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات بازار به این …

در بازار امروزبه نظر بازهم دو گروه...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش سوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


بازار با این خبرها به نظر …

در بازار امروزانقدر خبرها زیاد و متنوع است که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


موج فعلی بازار با این …

در بازار امروزفضای بازار تحت تاثیر برخی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز خرداد و حاشیه های جدید …

در بازار امروزدو رویداد می تواند جالب باشد اول از...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آخرین روز اردیبهشت با این …

در بازار امروزهمه به کدال نگاه می کنند و ,...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در اخبار بازار امروز …

در بازار خبرهای ریز و درشت و خوب وبد زیاد است ...

هجوم گزارش هایی که به …

در بازار امروزهمه چشم انتظار کدال و گزارش های...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم )


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول )


۳ دلیلی که بازار امروز باید …

در بازار امروزهمانطور که در چشم انداز هم نوشته شد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم )


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازی این روزهای بازار …

ببینیم در اخبار چه می گذرد ...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازی این روزهای بازار …

بازاربه نظر با ۲ خبر خوب مواجه شده که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازی این روزهای بازار …

بازار با حمایت و مثبت دیروز خود یکروز...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


امید به بهبود …

روز چهارشنبه بازار با تمام تلاش و با تمام قوا ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز چه کنیم …

خب این هم از برجام ترامپ به بدترین شکل...

شب زده برگرد …

امروز به نظر روز سختی برای بازار است...

لحظه به لحظه با اخبار …

این صفحه به روز می شود ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کمی عطش فروش فروکش کرده تا …

دیروز بازار ان مقدار که روزهای قبل بود شدت منفی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز سخت دیگر را نیز …

نوشتن این روزها برای بازار سخت شده است که...

چشم انداز بازار فردا یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۷


اخبار پس از بازار …


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در نیمه اردیبهشت با این …

بازار تحولات مختلفی را لمس کرده است...

اخبار پس از بازار …

به روز رسانی... ۲۰:۰۸ جمعه

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


با این تحولات باید به …

بازار زیر چکمه های دنیای سیاست است...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


کمی فشار فروش امروز …

در تحولات بازار امروز به نظر اوضاع می تواند...

خبرهای پس از بازار …


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


در بازار بی هدف امروز …

در تحولات بازار امروز به نظر اوضاع می تواند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


برداشت هر کس از بازار …

در تحولات بازار امروز واقعا هر کس ...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


در تحولات بازار باید …

در تحولات بازار امروز چند رویداد مثبت دیگر را...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


سه خبری که شاید بازار …

در مورد بازار امروز با توفانی که دیروز رخ داد به نظر ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


اتفاقاتی که برای بازار …

در مورد بازار امروز به نظر اتفاق خارق العادهای...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز با این خبرها …

در چشم انداز دیشب نوشتیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با توجه به تحولات …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


روند امروز بازار به این …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


تلاش هایی که امروز می تواند …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که ...