هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز از این …

ما امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که کمی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


جدال خاص …

امروزیک جدال دیدنی بین جریان عرضه و تقاضا برقرار است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مسیر امروز اگر از …

امروز یک موج عرضه در بازار به واسطه...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۹ بازی بازار امروز …

امروز ۹ ۹ ۹۹ بازار احتمالا در ساعت ۹ :۹ دقیقه ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


طبق معمول ؛هیجان زدگی …

بورسی ها استاد هیجان زدگی . جو زدگی و...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز اگر …

بازار با خبرهای خوبی در پیرامون خود مواجه است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز ازاین …

خبرهای مهمی در دل بازار است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار در نگاهی که …

کار بازار اسان نیست ولی مثبت است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بگذارید ارام باشد …

نمیدانیم چرا ۱ روز روی خوش را به دیدن سهامداران زهر میکنند...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این …

اذر را در حالی اغاز میکنیم که به نظر خبرهای...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار بعد ازاین بازگشایی ها از …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار به این اتفاقات …


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


ابهام بازار امروز در …

امروز کمی روز خاص و پیچیده ای داریم و واکنش بازار به...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه ها به بازار امروز …

امروز بازار را در حالی پیش میبریم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرهایی که میتواند …

بازار این روزها ا دامن اخبار خوب و شرایط بلند شده...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار از این شرایط …

انصافا بازارهای جهانی به خصوص نفت خوب حرکت کرده...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز از این …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مثل دیروز ؟!

بعید است به شدت دیروز منفی باشد

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۱۹ ابان ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم امید بازار

خب همه چیز در مورد انتخابات امریکا تمام شد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مسیر بایدن …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز اخر پایان انتظار …

این روز اخر مانده به انتخابات را هم تمام کنیم ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار در این دقایق به …

کم کم به لحظات خاص و حساس بازار که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار این هفته را از …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار امروز از …

به نظر میرسد بازار در مسیر خوبی قرار میگیرد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار بعد از این اخبار هم …

شاید بهترین و خاص ترین اخبار طی این چند روز...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۵ آبان ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز از این اخبار …

به نظر بازار امروز را اخبار حرکت میدهند ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخرین روز مهرورزی …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار را میتوان با این …

حقیقتا در بازار گزارش های میاندوره ای خوب است...

لحظه به لحظه با بازارامروز (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز (بخش اول)


چشم انداز بازار فردا دوشنبه ۲۸مهر ۹۹


لحظه به لحظه با بازار امروز (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز (بخش اول)


شکل بازار با این …

تحول خاصی که از دیشب بخواهد بازار را نسبت به امروز...

لحظه به لحظه با بازار امروز (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز (بخش اول)


شرایط روزی که از …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اتفاقاتی که میتواند امروز را …

در این روزهای بازار صحبت کردن در مورد برگشت بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مسیر خاص بازار امروز …

سراغ بازار امروز برویم که مسیر خاصی را دارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط خاص بازار …

وارد هفته ای خاص در بازار شدیم...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


تلاش هایی که بازار امروز …

امروز بازار به شدت در تلاش خواهد بود که...

چشم اندازبازارفردا شنبه ۱۹ مهر ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار از این که …

بازار امروز شرایط خوبی را گرفته و میتواند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حال خوب بازار اگر …

به نظر در بازار امروز رشد قیمت های جهانی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز اگر …

به نظر بازار امروز درست برخلاف روز قبل...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مسیری که از …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار با این که …

در مورد بازار امروز به نظر چشم بازار کمی...

چشم اندازبازارفردا شنبه ۱۲مهر ۹۹


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حس امیدواری …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط خاص بازار از …

با این تحولات و شرایط به نظر میرسد بازار امروز...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزهای سخت …

به داد بازار نرسند امروز هم مثل دیروز روز ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه ها به بازار امروز …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که در بخشی از بازار ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار این هفته و امروز از …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که فضای بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آخر هفته خاص …

نیم ساعت اخر بازار دیرو نشان میداد ...

چشم انداز بازار فردا چهارشنبه ۲ مهر ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اولین روز پاییزی …

بازار در این اولین روز پاییزی کار خود را...

لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش اول)


آخرین روز تابستان رفت …

امروز آخرین روز از یک تابستان خاص و داغ است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرهای خاص امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که برخی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار امروز از …

به نظر بازار این هفته یکی از بهترین های...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چهره خاص بازار امروز …

در بازار امروز چهره بازار به نظر میتواند مثبت باشد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مسیر امروز بازار از …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که مسیر...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز … (بخش اول)


همه نگاه ها در بازار به …

امروز دوشنبه در میان هفته پایانی تابستان...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز چشم به …

به نظر اولین اتفاق در بازار این است که از حالت...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


در بازار امروز از این …

به نظر بازار امروز اگر بخواهد در بازگشایی برخی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


صدای بازار امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در شکل بازار امروز از …

امروز قرار بود شستا و خودرو راهی بازار شوند ولی...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۱۸شهریور


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار خاص امروز در …

در مورد بازار امروز باید کمی خوش بین باشیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز از ان شرایط که …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

چشم اندازبازار فردا یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


زنگ آغاز بازار …

امروز و این هفته بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چهارشنبه پر چالش …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بین گروه های بازار میتوان …

به نظر میرسد شکل و شمایل بازار امروز...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


به دنبال حجم و اخبار !

قطعا هفته اسانی را نخواهیم داشت و این چند روز ...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۱۰شهریور۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چهارشنبه تثبیت !

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز تداوم حرکت …

طبق گفته های امیدوار کننده دیشب خواجه نصیر...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۴ شهریور ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دوشنبه خاص و تاریخی …

امروز یکی از روزهای تاریخی بورس است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)