هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


بازی این ۴ سهم

خاور خکاوه قشرین و کهرام

در حاشیه های بازار …

آغاز بازارهای جهانی با

فضای بازار با این …

با اتمام بهمن ماه

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روز بازار که نباشد !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


شنبه با خبرهای متفاوت …

وصعیت بازار امروز با این حجم از خبرهای متفاوت...

چشم انداز بازار شنبه ۲۸ بهمن ۹۶


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


و بازهم عرضه

دیروز وضعیت بازار بد نبود در بازار امروز به نظر...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


و بازهم عرضه

دیروز وضعیت بازار بد نبود ولی در...

چشم انداز بازار سه شنبه ۲۴ بهمن ۹۶


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


آغاز متفاوت

دیروز در مورد بازار نوشتیم که هر طوری شده...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


بحران جهانی و بازار !

کم کم می توان اسم این ریزش جهانی را بحران گذشت ...

کابوس های جهانی …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


وزن خبرهای خوب …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


فضای خاصی که در بازار امروز

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


تمایل بازار امروز به

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


فضایی بازار امروز که باید

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


نیمه بهمن !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


روز آخر …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

چشم انداز بازار چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


حکایت یک روز سخت

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


چشم خواب آلود بازار

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


سفید پوشیدن سبزه بازار !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


فضای خوب بازار با این

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


رویداد آخر هفته ای

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


دنبال یک اتفاق

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


بهمن خونین یا بهمن شیرین ؟!

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


بهمن خونین یا بهمن شیرین ؟!

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش سوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


و بازهم کدال …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


با این نفت …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


با این نفت …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


فضای بازار امروز با این …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


کمک تلگرامی …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


آغاز هفته با خبرهای خوب

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزسخت

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


فضای دوگانگی بازار با

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


ریسک هایی که باید بازار

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


سود کردن سخت شده است که …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


فرایند اخر هفته را با

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


ادامه روند با

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


و حالا روز جدید

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


زیر فشار روانی بازار …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش سوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


نگرانی های بازار به

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


زلزله عرضه در بازار !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضایی که شاید از

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش سوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


موج این خبرها باعث

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


رالی گزارش ها در …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


و آغاز زمستان …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


گروه خودرو امروز در بازار …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


روزپرفشار

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


فشار عرضه ها

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


کمک برای فراموشی های وب

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


هیجان روز آخر هفته

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


اخبار خوبی که در این …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


منتظر اخبار …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که....

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


در خبری که برای بازار …

در بازار امروز بودجه راهی مجلس می شود...

روز بودجه

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


در خبری که برای بازار …

در مجموع این خبر برای بازار بسیار خوب و مهم است...

آغاز هفته با این که …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


یک شوک برای بازار این که

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


یک شوک برای بازار این که

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روزهای خاص برای بازار

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


هفته ای پر هیجان با …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


بازی بازار به این

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


فضای خاص بازار به …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش سوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


بازار پس از ۹۰ !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش سوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)

بررسی گزارش ماهانه شرکت ها

خبرهای خوب با آغاز هفته

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


آغاز آذر پر هیجان

امروز در حالی اولین روز اذر را پیش رو داریم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روزهای نفتی …

امروز در حالی آخرین روز ابان را پشت سر میگذاریم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


آغاز بازار با این که

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


شوک لحظه اخری

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)