هرچه مرتبط است با ‘بازار’


چشم انداز بازار فرداآخرین روز سال ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تکرار می شود ؟!

امروز یکشنبه ایستگاه های اخر بازار است ...

چشم انداز بازار یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


آغاز هفته پایانی …

امروز بازار یکی از خاص ترین روزهای خود را ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)

آخرین چهارشنبه سال !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه بازار به این …

واقعا سخت است که تجزیه و تحلیل کنی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مسیر رشد بازار باید …

امروز بازار را باید با توجه به ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در نمای کلی بازار امروز …

در این روزها و هفته های اخر سال به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط این هفته را باید …

بازار را در حالی آغاز میکنیم که در بین عوامل موثر در بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار از ترس …

شما هم باشید به بازار حق میدهید که...

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه بازار به این …

در بازاردر شرایطی هستیم که نمی توان...

چشم انداز بازارفردا سه شنبه ۱۴اسفند ۹۷


لحظه به لحظه بابازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم اندازبازارفردادوشنبه ۱۳اسفند ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخبار بازار امروز

صحبت های همتی هم جالب بود ...

در بازار به این …

در بازار امروز بعید است که فضا تغییر کند...

گزارش بازارامروزشنبه ۱۱ اسفند ۹۷

برگ های پیدا و پنهان !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار با این …

در مورد بازار امروز به نظر برخی بر این تاکید دارند که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای خبری با …

بازار هنوز سر درگم است که ظریف بازمیگردد یا خیر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شوک تازه …

واقعاصبح وقتی با این خبر مواج شدیم شوکه کننده بود...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز پس از …

بی هیچ مقدمه ای بازار امروز پس از...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بعد از جهش دیروز …

به نظر بازار بعداز جهش دیروز درست شبیه...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار این هفته …

به نظر این هفته فضا برای رشد قیمت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تلاش بازار امروز در …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رفتار بازار امروز با …

امروز بازار با شرایط خوبی مواجه می شود ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز شاید چهره بازار …

امروز شاید چهره بازار کمی نسبت به دیروز...

چشم اندازبازاردوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تشنه پول !

خلاصه و ساده باید گفت اگر امروز...

چشم اندازبازارفردا یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با این خبرها بازار …

واقعا امروز و این هفته بازار دیگر ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخرین روز هفته نیز …

امروز چهارشنبه بازار رادر حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


در بازار پس از تعطیلات …

امروز بازار را در روزهای بعد از تعطیلات...

چشم انداز بازار فردا ۲۳بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


در بازار نیمه تعطیل امروز …

در بازار امروز به نظر خیلی نمی توان روی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


به استقبال تعطیلات …

به نظر بازار امروز جو مثبت دیروز را گرفته و خوشحال است ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۳ اتفاق جدیدی که …

ببنید برای بازار اگر بخواهیم بر اساس اصول و قاعده حرف زد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کمک به بازار با …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روند بازار امروز …

بازار دیروز با ان همه خبرخوب و مثبت درجا زد و منفی شد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کی بهتر از تو !

قدیم ها میگفتند کور از خدا چه میخواهد ۲ چشم بینا !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبری که شاید با آن …

امروز بازار را در حالی در اخرین روز هفته پیش میبریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حال بازار خوب نیست …

امروز نه حال روحی روانی بازار خوب است نه حال...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم اندازبازاردوشنبه ۸بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با خبرهای …

امروز مهم ترین خبرها گزارش...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخبار بازار

خبرهای مهم کم نداشتیم ...

امروز با این پیش زمینه ها می توان …

در بازار امروز چند اتفاق خوب ریزو درشت می تواند...

چشم اندازبازارشنبه ۶ بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با نگاه دقیق بازار به این …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۳بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شاید امروز بازار با کمک …

امروز شاید بازار کمی با کمک...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۲بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این پیچیدگی ها …

یکی از خاص ترین و حساس ترین بازارها را داریم ...

چشم انداز بازار فردادوشنبه ۱بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم اندازبازاریکشنبه ۳۰ دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز بازار با این …

برای بازار امروز به نظر هر طور شده باید...

چشم انداز بازار فردا شنبه ۲۹ دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این …

در بازار امروز شکل کار کمی متفاوت دنبال می شود...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار با این …

بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در این …

بازار امروز با رونق احتمالی در گروه ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مقام مقایسه با بازار …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با این خبرها این هفته …

امروز بازار را در واقع این هفته را آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کمک هایی که می شود بازار …

بازار فضای خوبی را گرفته است و از...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مسیر خبرها و رویداد ها به این …

امروز بازار با نماد های بزرگ خود و شرکت های بنیادی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حجم خوب اخبار خوب …

امروز دوشنبه بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این …

امروز بازار از ان روزهای خاص و منتظر را در پیش دارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نوبت خبرهای خوب …

در چشم انداز هم بیان شد و بازهم عرض می شود که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


همه حواس ها در بازار امروز …

کار بازار سخت و دشوار شده است...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


حرکت روی ریل صنایع …

امروز بازار را در حالی پیش میبریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


۲عاملی که شاید امروز …

به نظر در بازار امروز دو عامل ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رویداد هایی که در بازار امروز …

به نظر بازار امروز نیز مثبت خواهد بود و مثبت...

لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش اول)


۳ رویداد مهمی که باید …

امروز بازار با روند پر تقاضا تری در برخی نماد ها مواجه می شود ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


در بازار امروز به این …

در بازار امروز به نظر به دلیل رشد دلار وفضای خوب...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در این دو گانگی امروز …

دو اتفاقی که امروز بازار را روبروی هم قرار داده است...

چشم اندازبازارسه شنبه ۴دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای بازار امروز با …

امروز بازار باید خودی نشان دهد و قدرت پول...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فرق بازار امروز این است که …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


امید به زمستان !

امیدواریم در طول این ۳ ماهه زمستان ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


آخر پاییز تلخ …

بازار امروز از چند سو تحت فشار است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخر پاییز و جوجه های بی رمق …

بازار دیگر باید چکار کند بازارهای جهانی و نفت هم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با ذره بین دنبال خبرها …

بازار این روزها با ذره بین دنبال خبرها و تحولات...