هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تداوم نگاه مثبت ؟!

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


۲ روزی که باید بتواند …

امروز بازار هر طور شده باید با یک برگشت خاص...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کار بازار در مواجه با این …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با کمک این خبرها …

بازار با کمک خبرهای مختلف از بازارهای جهانی گرفته تا...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز به این که …

روزهای سختی است و باید دید چه می شود...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اتفاقات خاص بازار که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که شاید...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در شرایط فعلی بازار …

امروز یکی از مهم ترین اتفاقات بازار غلبه بر ترس است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرهای خوبی که بازار را …

به نظر میرسد بازار با شنیدن خبرهای خوب...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


بازار امروز در این که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تلاش امروز بازار برای …

امروز بازار بازهم تلاش خواهد کرد که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز هفته نیمه تعطیل …

هفته ای را اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


فضای بازار امروز می تواند …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که....

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حفظ روند …

اخرین روز از ماه بد مهر مهر را درحالی پشت سر میگذاریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز متفاوت …

نمیدانیم شاید زیادی خوش بین هستیم و یا ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم ها به کدال …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


فرمول نجات …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز بقا،روز دوام …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز سخت …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزهای خاص بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فاز های خاص بازار امروز …

در بازار امروز به نظر خوش بینی به بازارهای جهانی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزهای سرنوشت ساز …

یکی از چهارشنبه های سفت و سخت بازار را داریم...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز حساس بازار …

امروز سه شنبه بازار با شرایط بسیار خاصی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


پایین به بالا ، بالا به پایین !

امروز این بهترین حالت برای بازار است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


زیر فشار !

امروز بازار زیر یک فشار حداکثری است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار به این که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار هوشیار و بیدار !

در مورد بازار به نظر خبر از بازگشایی بانک ملت نیست...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز این که …

در مورد بازار باید به این نکته دقت کرد که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک مسیر خاص در بازار که …

امروز بازار یک مسیر خاص را در پیش میگیرد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


درست بعد ازاین رشد بازار …

بازار امروز با شرایطی مواجه است که...

لحظه به لحظه با بازار امروز …( بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …( بخش اول)


بازار خاصی که می تواند با کمک …

امروز بازاررادر حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


هیجان اتفاقات و خبرها …

بازار به لحظات حساس خود رسیده است ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز مهم بازار با …

روزهای خاصی در پیش است تحولات سیاسی به اوج خود رسیده ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


موج امیدواری در اول مهر …

بازار با موجی از خبرها و اتفاقات خوب می تواند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تابستان داغ رفت !

امروز یکشنبه ۳۱ شهریور اخرین روز تابستان ۹۸ است که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای خاص بازار امروز که …

امروز به نظر هر طور شده بازار باید...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات خاصی که …

به نظر جو کمی ارام شده است...

چشم اندازبازارفرداچهارشنبه ۲۷شهریور۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فروکش کرد ؟!

دیروز که در مورد بازار صحبت میکردیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آتش بازی نفت در …

فضای بازار امروز با این رشد خوب نفت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز متفاوت …

به نظر امروز باید یک روز متفاوت باشد چرا که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز تاریخی بازار …

امروز بازار سرمایه یک روز خاص را...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رونق بازار با رفتن بولتون …

امروز بازار در یک روز نیمه تعطیل با رفتن بولتون...

چشم اندازبازارفرداچهارشنبه ۲۰شهریور۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


روز خاص اخبار خاص …

امروز را در حالی اغاز میکنیم که اگر

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخر هفته سیاسی …

فضای بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز حمایت و استقامت …

امروز روز مهمی برای بازار است....

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فاز امروز با این که …

امروز بازار کمی نیم نگاهی هم به...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


یک روز خاص با …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز سخت با این که …

امروز کار بازار سخت است و عرضه های زیادی را...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این شرایط خاص …

امروز بازار شرایط خاصی را دارد هم مثبت هستیم هم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


جو خاص بازار امروز …

بازار واقعا روندش غیرقابل پیش بینی و سخت است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


عیار بازار امروز با …

به نظر بازار امروز با یک سری اخبار و اتفاقات...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز هفته ای پر خبر …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز با این که …

با توجه به تحولات رخ داده در روز دوشنبه...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات دم عیدی بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که قبل از تعطیلات...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۲۸مرداد۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای خاص بازار امروز در این …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار امروز با …

در مورد بازار امروز باید گفت که با این شرایط و خبرها و اتفاقات...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط خوب بازار با این …

در مورد بازار به نظر هم جو خوب روزهای گذشته ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


بازار با این که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


قبل از عید بازار به …

به نظر بازار امروز کمی ذهنش درگیر...

لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش اول)


بازار با این شرایط چند بعدی …

به نظر اخر وقت بازارهای جهانی برای نفت خوب بود ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…( بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…( بخش اول)


تحولات بازار این روزها …

به نظر بازار به اخبار مثبت به شدت احتیاج دارد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دو تکه شدن بازار !

فکر میکردیم بازارهای جهانی خیلی ریزش نداشته باشد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نیم نگاه بازار به …

بازاررا در حالی اغاز میکنیم که نیم نگاه بازار به...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در تثبیت بازار با این …

امروز یکشنبه بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز هفته ای سخت …

با این افت بازارهای جهانی و شرایط خاص ان به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار امروز به این …

کدال که تمام شد حالا نوبت خبرهای مختلف دیگر است...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)