هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات خاصی که …

به نظر جو کمی ارام شده است...

چشم اندازبازارفرداچهارشنبه ۲۷شهریور۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فروکش کرد ؟!

دیروز که در مورد بازار صحبت میکردیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آتش بازی نفت در …

فضای بازار امروز با این رشد خوب نفت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز متفاوت …

به نظر امروز باید یک روز متفاوت باشد چرا که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز تاریخی بازار …

امروز بازار سرمایه یک روز خاص را...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رونق بازار با رفتن بولتون …

امروز بازار در یک روز نیمه تعطیل با رفتن بولتون...

چشم اندازبازارفرداچهارشنبه ۲۰شهریور۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


روز خاص اخبار خاص …

امروز را در حالی اغاز میکنیم که اگر

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخر هفته سیاسی …

فضای بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز حمایت و استقامت …

امروز روز مهمی برای بازار است....

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فاز امروز با این که …

امروز بازار کمی نیم نگاهی هم به...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


یک روز خاص با …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز سخت با این که …

امروز کار بازار سخت است و عرضه های زیادی را...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این شرایط خاص …

امروز بازار شرایط خاصی را دارد هم مثبت هستیم هم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


جو خاص بازار امروز …

بازار واقعا روندش غیرقابل پیش بینی و سخت است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


عیار بازار امروز با …

به نظر بازار امروز با یک سری اخبار و اتفاقات...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز هفته ای پر خبر …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز با این که …

با توجه به تحولات رخ داده در روز دوشنبه...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات دم عیدی بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که قبل از تعطیلات...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۲۸مرداد۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای خاص بازار امروز در این …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار امروز با …

در مورد بازار امروز باید گفت که با این شرایط و خبرها و اتفاقات...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط خوب بازار با این …

در مورد بازار به نظر هم جو خوب روزهای گذشته ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


بازار با این که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


قبل از عید بازار به …

به نظر بازار امروز کمی ذهنش درگیر...

لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش اول)


بازار با این شرایط چند بعدی …

به نظر اخر وقت بازارهای جهانی برای نفت خوب بود ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…( بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…( بخش اول)


تحولات بازار این روزها …

به نظر بازار به اخبار مثبت به شدت احتیاج دارد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دو تکه شدن بازار !

فکر میکردیم بازارهای جهانی خیلی ریزش نداشته باشد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نیم نگاه بازار به …

بازاررا در حالی اغاز میکنیم که نیم نگاه بازار به...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در تثبیت بازار با این …

امروز یکشنبه بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز هفته ای سخت …

با این افت بازارهای جهانی و شرایط خاص ان به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار امروز به این …

کدال که تمام شد حالا نوبت خبرهای مختلف دیگر است...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


خبرهایی که برای بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات خاص بازار که امروز …

آخرین موج کدالی و گزارش ماهانه شرکت ها امد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امیدواری بازار امروز به این …

به نظر بازار امروز با این گزارش ها کمی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در تحولات بازار با …

امروز به نظر بازار نمی تواند خیلی منفی باشد...

چشم اندازبازارفردا شنبه ۵مرداد ۹۸


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


روزهایی که می توان با …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مرداد داغ رسید !

مرداد ماه را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار چدن را …

چدن با وجود داشتن موجودی ولی...

آخرین و داغ ترین …

امروز در واقع اخرین روز تیر می تواند ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امداد های غیبی بازار با …

به نظر شکی نباید داشت که گزارش های میاندوره ای...

چشم اندازبازارفردا یکشنبه ۳۰تیر۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


هفته ای خاص …

واقعا هفته و روز های پرهیجانی را داریم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز خاص …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۲۶ تیر۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کمی آهسته تر …

امروز سه شنبه بازار سرمایه یک روز خاص را دارد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار در این دوره ها به …

امروز دوشنبه بازار را در میان هفته در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای بازار با این …

بازار را باید از چند وجه تحلیل کرد ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با این خبرها بازار باید …

بازار امروز از بازارهای جهانی کمی انرژی گرفته...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار منتظر تحولات …

دیروز هم عرض شد و بازهم میگوییم به بازار امروز...

لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش اول)


امروز بازار به این که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

چشم اندازبازار فردا سه شنبه ۱۸تیر۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در حالی …

نگاه امروز در حالی به بازار می تواند مثبت و بهتر باشد که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دنبال خبرهای خوب …

بازار را د حالی آغاز میکنیم که بازار در به در دنبال....

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در انتظار ۳ ماهه …

در بازار هر ۴ نماد منفی هستند...

بازار با این شرایط می تواند …

شکل و شمایل کلی بازار نمی تواند منفی باشد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز آخر هفته با این …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که فضای بازار ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فاز بازار امروز با …

بازار را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اتفاقی که امروز می تواند …

نمی دانیم شاید گفتنش سخت باشد ...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۱۰ تیر۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…


همسویی خبرهای مثبت با …

خبرهای خوبی که بازار را می تواند امروز سرپا نگه دارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در هیاهوی گزارش ها باید …

در مورد بازار امروز به نظر ۲ عامل مثبت داریم و ۲ عامل منفی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز پرخبر بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز رسیدن خبرها !

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فاز بازار بعد از خبرهای …

بازار را امروز در حالی آغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


پس از بحران !

اینجا پس از بحران است که چه اتفاقاتی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آخرین روز بهار …

امروز چهارشنبه اخر هفته و اخرین روز بهار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این خبرها میتواند …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

چشم انداز بازارفردا سه شنبه ۲۸خرداد۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط امروز با این …

امروز دوشنبه در میان هفته اخر بهار و آخرین روزهای...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این فضا …

امروز بازار در حالی اغاز میکند که جو خوبی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز خاص و میانه های خاص تر …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...