هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


برداشت هر کس از بازار …

در تحولات بازار امروز واقعا هر کس ...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


در تحولات بازار باید …

در تحولات بازار امروز چند رویداد مثبت دیگر را...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


سه خبری که شاید بازار …

در مورد بازار امروز با توفانی که دیروز رخ داد به نظر ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


اتفاقاتی که برای بازار …

در مورد بازار امروز به نظر اتفاق خارق العادهای...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز با این خبرها …

در چشم انداز دیشب نوشتیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با توجه به تحولات …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


روند امروز بازار به این …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


تلاش هایی که امروز می تواند …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


نگاه قوی تر به رویداد هایی که …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تک نرخی بلای جدید بازار

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دلاری ترین روزها

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

شانس بازار با این …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

چشم انداز بازار دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۷


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روزهای سخت در …

امروز بازار از ان روزهای خاص و سخت را دارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش سوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز حرکت بازار با …

امروزبازار دیگر نمی تواند بهانه تعطیلات را ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


فضای بازار امروز هم با …

امروزبازار به مانند دیروز فضای رکودی و کم حجمی را...

لحظه به لحظه با بازارامروز … (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز … (بخش اول)


اثرات دلاری بازار …

امروز بازار در عین تعطیل نبودن نیمه تعطیل است...

اثرات دلاری بازار …

امروز بازار بهانه ای برای ریزش ندراد جز...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


اثرات دلاری بازار …

امروز بازار بهانه برای ریزش کمتر دارد ...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


و آغاز سال جدید …

امروز بازار تحت تاثیر چند ایتم است...

لحظه به لحظه با بازار امروز … (بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازار امروز … (بخش اول )


و آغاز سال جدید …

امروز اولین روز بازار در سال ۹۷ است...

لحظه به لحظه با آخرین روز بازار …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با آخرین روز بازار …(بخش اول)


رسیدیم ته خط !

امروز آخرین روز است ته ته خط این سال...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


آغاز غیر رسمی تعطیلات …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دو رخداد مهم بازار امروز …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اگر سیاسی نشود …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


فرار فروشنده !

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


زیر گیری ۹۶ !

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


نیاز به فرار بزرگ …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


کمک دقیقه ۹۰ ای !

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


به امید زنده ایم …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


چشم به راه …

امروز در حالی بازار را اغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


تکیه به خودرویی و جهانی

امروز در حالی دوشنبه را آغاز می کنم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


بازهم امروز را

امروز دومین روز هفته را در حالی پیش می بریم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


بدشانسی بازار با …

امروز اولین روز هفته بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


شکل سقوط !

امروز چهارشنبه بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


در صورتی که بازار …

امروز سه شنبه بازار در روزهای پایانی هفته...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


شاید این موارد …

امروز دو شنبه به نظر بازار کمی از دیروز ...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش سوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


شانس بازار امروز ….

امروز یکشنبه به نظر بازار فضای خیلی خوبی را ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


کدال درمانی !

امروز شنبه ، بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


آغاز راند آخر …

اخرین روز هفته و اولین روز ماهی است که...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


بازی این ۴ سهم

خاور خکاوه قشرین و کهرام

در حاشیه های بازار …

آغاز بازارهای جهانی با

فضای بازار با این …

با اتمام بهمن ماه

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روز بازار که نباشد !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


شنبه با خبرهای متفاوت …

وصعیت بازار امروز با این حجم از خبرهای متفاوت...

چشم انداز بازار شنبه ۲۸ بهمن ۹۶


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


و بازهم عرضه

دیروز وضعیت بازار بد نبود در بازار امروز به نظر...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


و بازهم عرضه

دیروز وضعیت بازار بد نبود ولی در...

چشم انداز بازار سه شنبه ۲۴ بهمن ۹۶


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


آغاز متفاوت

دیروز در مورد بازار نوشتیم که هر طوری شده...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


بحران جهانی و بازار !

کم کم می توان اسم این ریزش جهانی را بحران گذشت ...

کابوس های جهانی …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


وزن خبرهای خوب …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


فضای خاصی که در بازار امروز

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


تمایل بازار امروز به

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


فضایی بازار امروز که باید

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


نیمه بهمن !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


روز آخر …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

چشم انداز بازار چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


حکایت یک روز سخت

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


چشم خواب آلود بازار

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


سفید پوشیدن سبزه بازار !

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


فضای خوب بازار با این

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


رویداد آخر هفته ای

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


دنبال یک اتفاق

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


بهمن خونین یا بهمن شیرین ؟!

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


بهمن خونین یا بهمن شیرین ؟!

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش سوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


و بازهم کدال …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


با این نفت …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


با این نفت …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


فضای بازار امروز با این …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


کمک تلگرامی …

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


آغاز هفته با خبرهای خوب

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که ...