هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز خاص …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۲۶ تیر۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کمی آهسته تر …

امروز سه شنبه بازار سرمایه یک روز خاص را دارد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار در این دوره ها به …

امروز دوشنبه بازار را در میان هفته در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای بازار با این …

بازار را باید از چند وجه تحلیل کرد ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با این خبرها بازار باید …

بازار امروز از بازارهای جهانی کمی انرژی گرفته...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار منتظر تحولات …

دیروز هم عرض شد و بازهم میگوییم به بازار امروز...

لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش اول)


امروز بازار به این که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

چشم اندازبازار فردا سه شنبه ۱۸تیر۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در حالی …

نگاه امروز در حالی به بازار می تواند مثبت و بهتر باشد که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دنبال خبرهای خوب …

بازار را د حالی آغاز میکنیم که بازار در به در دنبال....

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در انتظار ۳ ماهه …

در بازار هر ۴ نماد منفی هستند...

بازار با این شرایط می تواند …

شکل و شمایل کلی بازار نمی تواند منفی باشد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز آخر هفته با این …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که فضای بازار ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فاز بازار امروز با …

بازار را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اتفاقی که امروز می تواند …

نمی دانیم شاید گفتنش سخت باشد ...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۱۰ تیر۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…


همسویی خبرهای مثبت با …

خبرهای خوبی که بازار را می تواند امروز سرپا نگه دارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در هیاهوی گزارش ها باید …

در مورد بازار امروز به نظر ۲ عامل مثبت داریم و ۲ عامل منفی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز پرخبر بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز رسیدن خبرها !

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فاز بازار بعد از خبرهای …

بازار را امروز در حالی آغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


پس از بحران !

اینجا پس از بحران است که چه اتفاقاتی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آخرین روز بهار …

امروز چهارشنبه اخر هفته و اخرین روز بهار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این خبرها میتواند …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

چشم انداز بازارفردا سه شنبه ۲۸خرداد۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط امروز با این …

امروز دوشنبه در میان هفته اخر بهار و آخرین روزهای...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این فضا …

امروز بازار در حالی اغاز میکند که جو خوبی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز خاص و میانه های خاص تر …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار در بین دو موضوع …

در بازار امروز وضعیت طوری پیش می رود که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با نقش فعالان در …

در بازار امروز به نظرمهم ترین اتفاق...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز رویداد مهم دیگر …

در بازار امروز به نظر روند بازارهای جهانی و خبرهای سیاسی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در یک روز خوب میتوان …

برخی معتقدند امروز در فضای ایجاد شده...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبر دقیقه ۹۰ بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با تعطیلات پیش رو …

در بازار امروز درست است که تعطیلات...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۱۳خرداد ۹۸


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


بازار امروز پس از …

به نظر بازار امروز پس از اتفاقات رخ داده ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شوک نفت …

امروز شنبه بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار به این شرایط …

در بازار با خبرهای خوبی مواجه ایم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دو اتفاق خوب بازار باید …

بازار امروز با دو دلیل مهم اغاز میکند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای امروز بازار با این …

در بازار با شرایط بسیار خاصی مواجه هستیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز هفته ای پر هیجان !

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز خرداد !

امروز چهارشنبه اخرین روز هفته و اولین روز ماه خرداد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آخرین روز اردیبهشت …

امروز را در حالی اغاز میکنیم که باید ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در ۳ رویداد …

بازار واقعا تحت تاثیر خبرهای متفاوتی است ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تمایل بازار امروز به …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

چشم اندازبازار فردا یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


هفته ای پر خبردر راه است …

امروز سراغاز یک هفته پر خبر از نظر ...

چشم اندازبازارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این …

در حوزه سیاسی خبرها نه خیلی بد و نه خوب است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


هضم تحولات جهانی با …

در بازار در حالی شرایط کمی پر چالش است که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز آخر ؟!

پرسش مهم برای بازار این است که امروز روز اخر است یا خیر....

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یکی از روزهای خاص سال …

امروز یکی از روزهای خاص سال ۹۸ است ...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


فضای حاکم بر بازار …

امروز بازار یک روز خاص را در پیش دارد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چهارشنبه خاص …

واقعا روز سختی برای بازار است روزی که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نباید ترسید !

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز خاص !

امروز با شرایط خاصی مواجه هستیم بازار باید ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تمام تلاش بازار در این …

در گزارش بازار مفصل به بحث بازار پرداختیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با این شرایط که …

کمی ریزش بازارهای جهانی همه را نگران کرده...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبر های بازار امروز …

منابع خبری از حرکت دو ناو هواپیما بر آمریکا...

در بازار امروز هم شرایط …

بازار امروز هم شرایط خاصی را می طلبد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این شرایط …

کار کردن در بازار این چنینی و پیش بینی آن ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار در این روزها …

به نظر بازار امروز با این تحولات گزارش های ماهانه...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای خاص بازار امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز باید …

بازار امروز فضای نسبتا خوبی را دارد ...

چشم اندازبازارفردا ۷اردیبهشت ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حرکات بازار امروز باید …

امروز به نظر بازار باید ابتدا با یک ریزش...

چشم اندازبازارچهارشنبه ۴اردیبهشت ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


اوج هیجان در بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار امروز بر این …

در مورد بازارامروز به نظر وضعیت خاص بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازاری با خبرهای مختلف که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکینم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم بازار به تجارت …

سهامداران عمده بی محابا سراغ تجار رفتند ...

بازار می تواند امروز …

امروز بازار با در پیش بودن تعطیلات و کمی...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


توفان دیروز از یک …

دیروز بازار واقعا توفانی بود و همه چیز را با خود بلند کرد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز پیچیده با این …

پیش بینی بازار امروز کمی سخت است ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…( بخش دوم)