هرچه مرتبط است با ‘انرژی’


در نماد انرژی باید به …

این سهم یک سالی می شود درگیر حاشیه ها و بازیها...