هرچه مرتبط است با ‘ارفع’


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل بنیادی آهن و فولاد ارفع و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل بنیادی فولاد ارفع و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل بنیادی ارفع


تحلیل بنیادی آهن و فولاد ارفع


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل تکنیکال ارفع


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


درنماد ارفع

سهم بالاخره تعدیل خود را زد...

درنماد ارفع به این …

در بازار روی این سهم موقتا تعدیل...

تحلیل بنیادی فولاد ارفع


در نماد ارفع سهم …

ارفع هم تعدیل خوبی زد ...

در نماد ارفع و فولاد …

دیروز این سهم تا صف خرید نیز رفت ...

در نماد ارفع …

دیروز این سهم تا صف خرید نیز رفت ...

در نماد ارفع …

خبری که چند روز پیش در قالب شایعه ...

در نماد ارفع با این …

در این سهم منفی روزهای قبل خیلی...

در ذوب و ارفع …

بازی در گروه فولاد را وقتی می بینم ...

در ارفع و فولاژ

بازار فولاد را فراموش کرده در حالی که...

ارفع در این شرایط …

به نظر ارفع نیز می تواند با تعدیل...

گزارش فولاز و ارفع با …

فولاژ حتی در گزارش دی ماه خود نیز بر روند ...

مبارکه و ارفع با این …

در مورد ارفع گزارش کمی امیدوار کننده بود...

شرایط ارفع …

در این گروه برخی روی ذوب دوباره...

در نماد ارفع …

در این سهم در ۳ ماهه اول با میانگین...

در ارفع انتظارات …

در مورد این سهم انتظارات این است که...

با بازگشایی ارفع …

در نماد ارفع به نظر قیمت بسیار...

بازگشایی ارفع با …

در مور ارفع به نظر با قیمت های جهانی...

بازگشایی ارفع با …

در مجمع که چیزی برای تقسیم نداشت ولی...

در نماد ارفع …

در این سهم خبر مجمع ...

در کل این گروه …

در بازار به نظر اگر قیمت شمش با ...

در نماد ارفع …

سهم دیروز باز شد...

در نماد ارفع نیز …

ارفع سهم پرطرفداری است ...

در نماد ارفع …

در این سهم ارفع افزایش سرمایه...

در ارفع به …

در مورد ارفع باید گفت که...

ارفع با این شرایط …

در این سهم بودجه فروش ...

ارفع هم به این …

در نماد ارفع با این که زیان پیش بینی کرده...

شاهکار ارفع …

این سهم واقعاً وارد فاز بحران شده است....

فولاد ارفع با …

در مورد ارفع باید گفت که....

شرایط ارفع با …

در مورد امار فروش این شرکت....

در نماد ارفع …

دیروز از فملی و فایرا گفتیم ....

در نماد ارفع با …

وضع اسف بار است ....

در نماد ارفع …

مشخص نیست برای چه....