هرچه مرتبط است با ‘ابسال’


تحلیل بنیادی ابسال


در نماد ابسال

در این گروه یعنی لوازم خانگی ...

در نماد ابسال

در این گروه یعنی لوازم خانگی...

تحلیل بنیادی آبسال


وتوشه و ابسال رابا…

سهم متوقف شد و....

وتوشه و ابسال …

برای مجمع متوقف....

در این ۳ نماد …

بحث ما در مورد....