هرچه مرتبط است با ‘آپ’


آپ به دنبال …

سهم مجمع خود را برگزار کرد و آپ در مجمع...

در نماد آپ از …

در مورد آپ شرایط کمی خاص است...

تحلیل تکنیکال آپ


در نماد آپ از این …

نمودار سهم را که نگاه میکنی وحشت میکنی...

در نماد آپ اگر …

در آپ شرایط متفاوت است این سهم از نظر ارزش...

در آپ هم این …

در این شرایط خاص در آپ در حالی کار را پیش می بریم که...

در نماد آپ با …

به نظردر بین شرکت های گروه رایانه میتوان بسیاری را...

تحلیل تکنیکال آپ


تحلیل تکنیکال آپ


در آپ با این …

خیلی گزارش آپ ما را جذب خود نکرد و خیلی خاص نبود...

در نماد آپ این گزارش …

شاید بتوان گفت سیستم و یا رانفور هم...

بازگشایی آپ با این …

به نظر کم کم موعد بازگشایی اپ میرسد ...

در نماد آپ اگر این …

یکی از سهم هایی که مورد توجه بازار ...

در نماد آپ با این …

سهم به نظر امروز بازم شود و توضیحاتی در...

خبرهای آپ با این …

آپ که در جریان افزایش سرمایه است...

امروز در نماد آپ با …

سهم امروز به مجمع میرود مجوز ...

در نماد آپ با این …

آپ دو موضوع خیلی روشن و واضح دارد...

تحلیل بنیادی شرکت آسان پرداخت پرشین


تحلیل تکنیکال آپ


در نماد آپ …

چه از نظر نموداری و چه بنیادی...

خبرهای آپ هم با این که …

آپ کمی منفی شده است که ...

تحلیل بنیادی آپ


گزارش آپ به این

انتظارات ما از این سهم با این پی به ای بالاتر بود ولی...

تحلیل بنیادی شرکت آسان پرداخت


تحلیل بنیادی آسان پرداخت پرشین


تحلیل تکنیکال آپ


در نماد آپ ،سیستم و مداران …

آپ بی تعارف به ۲۵۰۰ رسید ...

در نماد آپ ،سیستم و مداران …

حقیقت امر خیلی به ین سهم در این قیمت ها ...

در نماد رانفور و آپ …

دیروز اپ را خوب جمعو جور کردند...

خبرهای آپ با …

در بازار اپ که به قیمت های بالایی رسیده...

در نماد آپ …

در مورد این سهم مجمع را اگهی کرده است ...

تحلیل بنیادی آپ


در نماد آپ و رتاپ …

یکی از سهم های جالب بازار آپ است که...

در آپ با این خبرها …

گزارش های اپ نشان می دهد وضعیت...

در نماد آپ

اپرداز که متوقف شده فشار خرید روی...

بازهم آپ و اپرداز …

در مورد هر دو سهم مفصل صحبت شده است...

شرایط مرقام و آپ …

سهم مرقام در ۳ ماهه و در ماه اخر در...

در نماد آپ باید به …

در این سهم بسیار خوب خبر به بازار میرسد...

در نماد آپ باید …

هر چه قدر گزارش اپرداز مبهم بود گزارش آپ مثبت...

در نماد آپ نیز به …

در مورد اپ دقت کنید که در بازار دیروز...

تحلیل بنیادی آپ


آپ هم با این …

در این نماد گزارش اذر ماه کمی از ابان کمتر بود...

بازهم آپ

در آپ همه انتظار رشد قیمت را دارند...

آپ بازی !

همه را منتظر یک تعدیل گذاشته بود...

بازهم آپ و اپرداز …

در بازار رونق دوباره این دو ...

آپ و اپرداز

مورد توجه نوسان گیران هستند...

آپ بازی!

امروز احتمالاً آپ متعادل می شود ...

صف بازی آپ …

یک نکته را دقت کردید...

آپ در بازار …

فقط یک اتفاق جالب رخ داده و ان هم...

تحلیل بنیادی آسان پرداخت پرشین


در نماد آپ …

در این سهم روز دوشنبه عرضه اولیه است...

در نماد آپ …

عرضه اولیه موفقی می توانست باشد ...

آپ می آید !

در گروه رایانه آسان پرداخت دیروز معارفه داشت,...

آپ کنید !

مهمان داریم چه مهمانننی !